Davina Ephraim

Davina Ephraim

Chief of Staff

Personal Email: 2025ephraim.da@pchs.palihigh.org

Phone: 310.633.1517